Hopp til innholdet

  Vetuva 2022

  Tips og ressurser fra Vetuva 2022

  På denne siden finner du informasjon om utvalgte ressurser som du som jobber i barnehagen, kan ha særlig nytte av. 

  Rammeplanen og støtteressurser til arbeidet

  Arbeid med rammeplanen forutsetter at personalet gjør gode faglige og profesjonelle vurderinger i valg av innhold, arbeidsmåter og organisering. En sentral del av arbeidet i barnehagen er å vurdere om barnehagens pedagogiske arbeid er i tråd med rammeplanen. Udir tilbyr barnehagene støtte til å forstå og bruke rammeplanen på en god måte. I år har vi flere nyheter, blant annet filmer om barnehagebasert utviklingsarbeid, observasjon og bærekraftig praksis. Vi har også to nye temasider – én om samisk i barnehagen og én om flerspråklige barn og flyktninger i barnehagen. Utpå høsten kommer to nye støtteressurser knyttet til temaene samarbeid hjem-barnehage og arbeid med fagområdene i sammenheng. Se våre støtteressurser til arbeidet med rammeplanen her:
  Støttemateriell til rammeplan for barnehagen 

  Kompetanseutvikling i barnehagen

  God kompetanse er viktig for å utvikle kvaliteten i barnehagen. Strategien Kompetanse for fremtidens barnehage er revidert og blei lansert i haust . Hovudmålet med strategien er å sikre at alle barn har eit barnehagetilbod av høg kvalitet. Nokre av kompetansetiltaka er skildra under. Du kan lese meir om både desse og andre tiltak på https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/lokal-kompetanseutvikling/

  Interaktiv e-læring som gir barnehagefaglig grunnkompetanse

  Det er viktig at alle ansatte har en grunnleggende kompetanse om arbeidet i barnehagen. Fra våren 2023 vil det være mulig å delta på et interaktivt e-læringskurs i barnehagefaglig grunnkompetanse. Kurset er for deg som er ny i barnehagen og ikke har barnehagefaglig kompetanse eller erfaring fra arbeid i barnehage. Det er gratis og gir en innføring i barnehagens samfunnsmandat, ansvar og innhold. Er du barnehageeier eller leder som har nye og uerfarne assistenter, er denne e-læringen en god mulighet for å sikre at alle ansatte har en grunnleggende kompetanse. Følg med på udir.no for mer informasjon.

  Styrarutdanninga – leiarutdanning for styrarar og assisterande styrarar

  Leiing er sentralt for å drive ein barnehage og for å utvikle kvaliteten i barnehagen. Styrarutdanninga skal bidra til å styrkje den pedagogiske og administrative leiarkompetansen. Utdanninga gir 30 studiepoeng, og du kan ta ho på deltid over tre semester. Ho kan inngå i ei mastergrad i leiing. Vil du vidareutvikle leiarevnene dine samtidig som du er i jobb, er styrarutdanninga ei god moglegheit for deg. Søknadsfristen er 1. mars 2023. Du finn meir informasjon på Styrerutdanning (udir.no). 

  Modulbasert videreutdanning for ledere i barnehagen

  Dette er et videreutdanningstilbud for ledere som ønsker å fordype seg i et tema innenfor ledelse. Du kan velge mellom tre ulike moduler: juss for ledere, ledelse av utviklings- og endringsarbeid og barnehage- og skolemiljø for ledere. Modulene er felles for ledere av barnehager og skoler. Tilbudet er for ledere som har gjennomført styrerutdanningen eller en tilsvarende lederutdanning på minimum 30 studiepoeng. Utdanningen er samlingsbasert, gir 15 studiepoeng og gjennomføres på deltid over to semestre ved universiteter og høyskoler over hele landet. Søknadsfristen er våren 2023. Du finner mer informasjon på Videreutdanning for ledere (udir.no).

  Videreutdanning for barnehagelærere

  Kompetanseutvikling er viktig for å utvikle det pedagogiske innholdet i barnehagen. Barnehagelærere kan søke videreutdanning gjennom Udirs videreutdanningsordning fra 1. februar til 1.mars 2023. Du kan få mer informasjon om studietilbudene og søknadsprosessen her: https://www.udir.no/videreutdanning-bhg

  Fagbrev som barne- og ungdomsarbeidar

  Tilsette med fagbrev som barne- og ungdomsarbeidar har ein verdifull kompetanse for arbeid i barnehage. Jobbar du som assistent i barnehage og ønskjer å få ein formell kompetanse som barne- og ungdomsarbeidar, er det to ordningar som gjer det mogleg å ta fagbrevet ved sida av arbeidet i barnehagen. I praksiskandidatordninga kan assistentar ta fagprøven basert på minst fem års arbeidserfaring. I ordninga fagbrev på jobb kan assistentar inngå i ein opplæringskontrakt og få rettleia praksis før dei går opp til fagprøve. Denne ordninga krev minst eitt års arbeidserfaring frå barnehage. Vil du vite meir om korleis desse ordningane fungerer i fylket ditt, kan du ta kontakt med fylkeskommunen eller statsforvaltaren. 

  Tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling

  Tilskuddordningen for lokal kompetanseutvikling gir støtte til kollektiv kompetanseutvikling for personalet i barnehagen. Tiltak skal ta utgangspunkt i behov i den enkelte barnehage og planlegges og gjennomføres i partnerskap med relevante universiteter og høyskoler. Ta kontakt med statsforvalteren i fylket ditt for mer informasjon om hvordan barnehagen din, eller barnehagene dine, kan få tilskudd. Du kan også finne mer informasjon om ordningen på Kompetanseutvikling i barnehage, skole og fag- og yrkesopplæring. 

   

  Kompetansepakkar

  Arbeid med utvikling av kompetansen til personalet er ein del av utviklingsarbeidet i ein barnehage. I dette arbeidet kan de bruke kompetansepakkane som ligg på kompetanse.udir.no. Innhaldet i kompetansepakkane er laga for heile personalet og er meint for det kollektive arbeidet for kompetanseutvikling i den enkelte barnehagen. Innhaldet kan nyttast fritt og tilpassast dei lokale forholda. Vi har utvikla kompetansepakkar innanfor ulike tema. Felles for dei alle er at dei gir fagleg påfyll og støtte til å utvikle kompetanse og praksis i barnehagen. Vi vil publisere fleire aktuelle kompetansepakkar i tida framover: Kompetansepakker.

   

  Foreldreundersøkelsen

  Foreldreundersøkelsen gir foreldre en mulighet til å si sin mening om barnehagetilbudet, barnas trivsel og samarbeidet mellom hjem og barnehage. Barnehagen og barnehageeieren kan bruke resultatene fra foreldreundersøkelsen som en hjelp til å vurdere og utvikle barnehagetilbudet. Barnehagen kan også bruke resultatene i dialogen med foreldrene. Foreldreundersøkelsen er frivillig og gratis, og gjennomføres i november og desember. Resultatene publiseres i midten av februar. Her finner du mer informasjon om foreldreundersøkelsen.

   

  Barnehagefakta

  Barnehagefakta er ei nettside som primært er retta mot foreldre som ønskjer å orientere seg om barnehagetilbodet før dei skal søkje barnehageplass. Her kan foreldre og andre finne nøkkeltal som talet på barn per tilsett, og sjå kva utdanningsbakgrunn dei tilsette har. I tillegg gir nettsida ei god oversikt over kvar barnehagane held til. Sida inneheld også informasjon om talet på barn, pedagogisk profil og resultat frå foreldreundersøkingane: Barnehagefakta (BAF) (udir.no).

   

  Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning

  Arbeidsplassbasert barnehagehagelærerutdanning gir mulighet for at fagarbeidere og assistenter kan kombinere studier og arbeid. Dette er en deltidsutdanning over fire år som gir 180 studiepoeng. Du må være ansatt i en barnehage gjennom hele studiet og arbeidsplassen utgjør en viktig læringsarena. Utdanningen foregår ved OsloMet, Universitetet i Stavanger og Høgskulen på Vestlandet. Du finner mer informasjon på Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (Udir.no) 

   

  Evaluering av implementeringen av rammeplan for barnehagen

  Vi er i gang med tidenes største norske barnehageforskningsprosjekt. I perioden 2018–2023 evaluerer Forskningsinstituttet NORCE hvordan innføringen av den nye rammeplanen i 2017 har endret barnehagenes arbeid.

   Evalueringen sier noe om hvilke endringer som skjer i barnehagen, og i hvilken grad disse endringene henger sammen med den nye rammeplanen. Den belyser også hvordan rammeplanen blir forstått.

  Så langt viser evalueringen blant annet at rammeplanen er godt kjent, og at alle barnehager har tatt den i bruk. Samtidig ser vi at rammeplanen brukes ulikt i barnehagene. For noen er den et aktivt dokument som brukes daglig til inspirasjon og planlegging. Andre barnehager bruker rammeplanen i større grad til å legitimere og begrunne aktiviteter i barnehagen. 

  Neste evalueringsrapport kommer sommeren 2023.

  Les mer om evalueringen av rammeplanen for barnehagen.

   

  Privat: Tips og ressursar

   Privat: Tips og ressursar