Forskningsoversikt

Artiklane i Vetuva 2019 tek utgangspunkt i resultat frå skandinavisk forsking som vart publiserte i 2015 og kvalitetsvurderte i 2016. Oversikta under viser dei artiklane som ligg til grunn for artiklane i Vetuva 2019. Resten av studiane finn du i databasen www.nb-ecec.org.

Eide, B. J., Winger, N., Wolf, K. D. og Dahle, H. F. (2017).   «Ei linerle vet at hun er ei linerle». En kvalitativ studie av små barns «well-being» i -barnehagen. Barn 2017 (1), 23–40.

Eik, L.T. og Steinnes, G.S. (2017). Flere barn på blokka: Rapport fra et forsknings- og utviklingsprosjekt om vurdering av barns trivsel og utvikling i barnehagen. Høgskolen i Sørøst-Norge. Skriftserien nr. 18, 2017.

Nilsen A.C. E. (2017). Bekymringsbarn blir til: En -institusjonell etnografi av tidlig innsats som styringsrasjonal i barnehagen (doktoravhandling i samfunnsvitenskap). Kristiansand: Universitetet i Agder, Fakultet for samfunnsvitenskap.

Söderström, Å. og Hultman A. L. (2017). Preeschool Work against Bullying and Degrading Treatment: Experience from an Action Learning Project. Early Years 37(3), 300–312.

Heikkilä, M. (2017). Organisationsmodell för -teamlärande – Tema: Flere män i -förskolan. Utbilding och lärande 11(1), 64–81

Zachrisen, B. (2017). Kultursensitiv omsorg i barnehagen. Barn: Forskning om barn og barndom i Norden 2017(2–3), 105–119.

Hagen, Å.M., Melby-Lervåg, M. og Lervåg, A. (2017).  Improving Language Comprehension in Preschool Children with Language Difficulties: A Cluster Randomized Trial. Journal of Child Psychology and Psychiatry 58(10), 1132–1140.

Plum, M. (2017). I mangetydighetens mellemrum – Om pædagogers daglige vidensprocesser. København: Københavns universitet, Institut for Medier, Erkjendelse og Formidling.

Schmidt, L.S.K. (2017). Pædagogers -samfundsmæssige roller i forældresamarbejde. Center for Pædagogik, Professionshøjskolen Absalon.

Moen, K. H. (2017). Barnehagestyreres opplevelser av forholdet til skolen i -spørsmål om barns Læring. Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning 14(5), 1–16.

Cekaite, A. og Holm, M.K. (2017).  The comforting touch: Tactile intimacy and talk in managing children’s distress. Research on Language and Social interaction 50(2), 109–227.

Menning, S. F. (2017).  Tracing Curiosity with a Value Perspective. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 3(1), 1–16.

Nome, D. Ø. (2017).  De yngste barnas nonverbale sosiale handlingsrepertoar – slik det utvikler seg og kommer til uttrykk i norske barnehager (doktoravhandling). Kristiansand: Universitetet i Agder.